Algemene Voorwaarden

Begripsbepaling

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door Knuffelworkshops Nederland en België / Cuddle Workshops International (hierna: Knuffelworkshops) aan individuen of organisaties (hierna: ‘de cliënt’) en vormen het contract voor de diensten aangeboden aan de cliënt. De term ‘coaching’ zoals hier gebruikt omvat life coaching, persoonlijke begeleiding, deelname aan workshops en behelst waar van toepassing mentoring en supervisie voor cliënten
 2. Knuffelworkshops Nederland en België / Cuddle Workshops International, coaches en/of anderen zijn handelsnamen van Exploring Deeper en mogen daarnaast ook worden gebruikt door facilitators en practitioners met een geldig certificaat van Knuffelworkshops Nederland en België / Cuddle Workshops International.
 3. Coaching, mentoring of deelname aan workshops zijn geen psychologische hulpverlening en dienen ook niet als zodanig te worden beschouwd. Bij ernstige of aanhoudende fysieke, emotionele of andere klachten beveelt Knuffelworkshops de cliënt aan reguliere hulpverlening te zoeken.
 4. In ruil voor het voldoen van de afgesproken vergoeding door de cliënt (of een derde partij in naam van de cliënt), stemt Knuffelworkshops in met het verlenen van de dienst zoals beschreven in, en in lijn met, onderstaande Algemene Voorwaarden. De cliënt stemt ermee in de vergoeding te voldoen, en onderstaande Algemene Voorwaarden te respecteren (in geval een derde partij de vergoeding voldoet namens de cliënt, dan is deze partij de vertegenwoordiger voor de cliënt).
 5. De datum van de eerste sessie zal beschouwd worden als de startdatum zijn van de dienstverlening. Deelname van enig individu aan de eerste sessie impliceert aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden

Verantwoordelijkheden & Verplichtingen

 1. Knuffelworkshops ondersteunt de cliënt om doelen te stellen en te behalen die de gewenste uitkomst voor de cliënt helpen realiseren. De cliënt heeft volledige verantwoordelijkheid voor enige beslissingen die de cliënt maakt ten gevolge van coaching door Knuffelworkshops. Knuffelworkshops accepteert geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de cliënt. Knuffelworkshops accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies geleden door de cliënt, tengevolge het volgen van een sessie of workshop of het aangaan van een traject. Knuffelworkshops is niet verantwoordelijk, ongeacht rechtvaardiging, het welslagen van de doelen gesteld door de cliënt of het verbeteren van de levenskwaliteit van de cliënt.
 2. Voor sessies waarbij fysiek contact onderdeel van de dienstverlening is, neemt Knuffelworkshops verantwoordelijkheid voor een uitmuntende persoonlijke hygiëne. Knuffelworkshops verwacht hetzelfde van haar cliënten. Onder persoonlijke hygiëne wordt verstaan: gedoucht zijn, dragen van schone kleding, geen besmettelijke ziekte onder de leden te hebben, geen gebruikmaking van intense parfum, etc. Knuffelworkshops behoudt zich het recht voor cliënten met onvoldoende persoonlijke hygiëne te weigeren. Knuffelworkshops zal de cliënt hier in dit geval feedback over geven.
 3. De dienstverlening onder de naam of vlag Knuffelworkshops is nooit en te nimmer seksueel van aard. Naaktheid van zowel cliënt of facilitator is niet ter sprake.

Vertrouwelijkheid

 1. Persoonlijke, of andere, informatie overhandigd aan Knuffelworkshops zal als vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal niet gedeeld worden met enige derde partij zonder voorafgaande toestemming van de cliënt. De enige uitzondering hierop is in geval van rechtswege.

Duidelijkheid & Stijl

 1. Knuffelworkshops bespreekt de gewenste stijl van dienstverlening met de cliënt. De cliënt heeft het recht openhartig en onbeschroomd te spreken. De cliënt wordt aangemoedigd om bezorgdheden of angsten in relatie tot het dienstverleningsproces met Knuffelworkshops te bespreken. Knuffelworkshops verwelkomt openheid, transparantie en eerlijkheid.
 2. Feedback over de diensten wordt verwelkomd en kan tijdens of na de dienstverlening, of schriftelijk via het contactformulier op de website worden gedeeld.
 3. Knuffelworkshops streeft continue naar het verzekeren en verbeteren van de hoge standaard van haar diensten. Aan het eind van de dienstverlening kan de cliënt gevraagd worden een feedbackformulier in te vullen.

Procedure van de Dienstverlening

 1. Het dienstverleningstraject wordt afgesproken tussen Knuffelworkshops en de cliënt tijdens de Intake (of eerste) sessie. Knuffelworkshops zal een frequentie voor dienstverlening aanraden op basis van de doelen en wensen van de cliënt. Deze aanbeveling, of dit plan, is niet bindend en kan gedurende het dienstverleningstraject aangepast worden met wederzijdse toestemming en in lijn met onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Het gewenste aantal sessies wordt overeengekomen tussen Knuffelworkshops en de cliënt tijdens de start van het dienstverleningstraject. Waar geen specifiek aantal sessies wordt besproken, worden de sessies geleverd op een van sessie tot sessie basis. Door de aard van coaching wordt initieel veelal een aantal van vier sessies aangeraden. Volledige betaling van de eerste sessie dient voor of tijdens deze sessie te worden voldaan. Volgende sessies kunnen daarna geboekt en voldaan worden.
 3. De duur van een sessie varieert, maar is meestal 2 uur. De duur van de sessie wordt voorafgaand aan de sessie overeengekomen door Knuffelworkshops en de cliënt.
 4. Tijdens een sessie wordt niet afgeweken van de voorafgaand afgesproken inhoud en lengte van de sessie.
 5. Dienstverlening vindt plaats tussen Knuffelworkshops en cliënt face-to-face (locatie bij wederzijds besluit), via Skype (cliënt belt Knuffelworkshops), of via telefoon (cliënt belt Knuffelworkshops).  Face-to-face coaching vindt plaats op een wederzijds overeengekomen locatie. Wanneer coaching plaatsvindt op een wederzijds overeengekomen locatie, dan is de cliënt verantwoordelijk voor het vergoeden van eventueel extra gemaakte kosten door Knuffelworkshops (zoals reskosten, locatiehuur of thee). Tenzij anders overeengekomen, belt de cliënt Knuffelworkshops op de afgesproken tijd.
 6. Knuffelworkshops kan de cliënt huiswerk meegeven tussen dienstverlenings-sessies. Dit huiswerk is op vrijwillige basis en geenszins verplicht, maar het verzaken van huiswerk kan de voortgang van het dienstverleningstraject of de vooruitgang van de cliënt m.b.t. Behalen van gewenste doelen of een verhoogde levenskwaliteit vertragen. Waar mogelijk en gepast, dienen cliënten enige informatie opgevraagd door Knuffelworkshops minimaal 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen sessie in te leveren. Knuffelworkshops geeft feedback op uitgevoerde opdrachten tijdens de dienstverlenings-sessies.
 7. De cliënt kan Knuffelworkshops via email contacteren tussen sessies door om succes te delen of opheldering voor een coachingskwestie. Support tussen sessies wordt door Knuffelworkshops als onderdeel van het dienstverleningstraject gezien. Knuffelworkshops zal de cliënt van te voren waarschuwen indien de aard van support tussen sessies van dien aard is dat daar extra kosten voor berekend worden. Er worden nooit extra kosten berekend zonder voorafgaand overleg..

Annuleren & Verzetten van Sessies

 1. In het geval een cliënt een sessie wil verplaatsen, dient deze minimaal 48 uur voorafgaand daar notitie van te geven. Wanneer minder dan 48 uur voorafgaand aan de sessie verzocht wordt om de sessie te annuleren of verplaatsen, of wanneer de cliënt niet op komt dagen voor een sessie, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. In het uitzonderlijke geval dat Knuffelworkshops een sessie wenst te verplaatsen zal Knuffelworkshops redelijke inspanningen treffen om een wederzijds bevredigend alternatief voor te stellen.
 2. Wanneer een cliënt vooruit betaald voor één of meerdere sessies, dan dienen deze sessies binnen 6 maanden na betaling plaats te vinden. Indien dit niet plaatsvindt, is de betaling verbeurd.
 3. De cliënt kan het dienstverleningstraject op elk moment schriftelijk beëindigen. Openstaande betalingen dienen bij beëindiging onmiddellijk te worden voldaan. Restitutie van gemaakte betalingen voor geplande sessies zijn naar goeddunken van Knuffelworkshops.
 4. In uitzonderlijke situaties, zoals ziekte, verlies, andere afspraken, ongewenst gedrag door de cliënt, (mogelijke) belangenverstrengeling of andere redenen, kan Knuffelworkshops besluiten het dienstverleningstraject met de cliënt stop te zetten of weigeren de cliënt voor welke dienst dan ook te accepteren. In dergelijk geval zal de cliënt, zo mogelijk, op redelijke termijn verwittiging daarvan ontvangen, en zal vooruitbetaling van geplande sessies gerestitueerd krijgen.
 5. In het geval van ongewenst gedrag van de cliënt naar Knuffelworkshops, heeft Knuffelworkshops het recht de sessie onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaling. Knuffelworkshops behoudt zich het recht voor om een cliënt te weigeren, of om bepaalde sessies met een cliënt te weigeren. Ongewenst gedrag behelst (maar sluit geen ander gedrag uit):
   1. Aanraken van de facilitator van  Knuffelworkshops zonder expliciete toestemming.
   2. Seksuele interactie.
   3. Niet respecteren van andere grenzen zoals aangegeven door Knuffelworkshops.
 6. Er kunnen situaties zijn waar Knuffelworkshops de cliënt kan aanraden dat alternatieve dienstverlening beter past bij de wensen van de cliënt. In dit geval zal Knuffelworkshops de redenen voor deze aanbeveling bespreken met de cliënt. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om de aanbevelingen van Knuffelworkshops al dan niet op te volgen. Knuffelworkshops accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige beslissing die de klant maakt.

Annuleren van workshops en events

 1. Tickets voor een workshop welke een dagdeel bestrijkt kunnen tot 1 week (7 dagen) voor aanvang van de workshop kosteloos geannuleerd worden. Verzoeken tot annulering minder dan 1 week (7 dagen) voor aanvang van een workshop worden niet gehonoreerd. Een ticket mag wel doorverkocht worden aan een ander persoon.
 2. Tickets voor een weekendworkshop (workshops langer dan een dag) kunnen tot 1 maand voor aanvang van de workshop kosteloos geannuleerd worden. Verzoeken tot annulering minder dan 1 maand voor de workshop worden niet gehonoreerd. Een ticket mag wel doorverkocht worden, hier kan een beperking voor gelden gelinkt aan de gender-balans in de groep.